Udzielenie pomocy do minimis w przemyśle


KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ FINANSOWY
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
tel. (062) 7428-329
fax (062) 7428 301


UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS W PRZEMYŚLE W FORMIE ODROCZENIA LUB ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKU I/LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, UMORZENIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ (podatek rolny, od nieruchomości, leśny)

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) /dalej Ordynacja podatkowa/ - odroczenie, rozłożenie na raty podatku;
 • art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowej
 • art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - umorzenie odsetek za zwłokę;
 • art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006, str. 5);

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek z uzasadnieniem do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew;
 2. wniosek u udzielenie pomocy de minimis (druk do pobrania na miejscu);
 3. kopie zaświadczeń lub decyzji o uzyskanej pomocy publicznej (z 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku oraz z roku bieżącego) lub świadczenie o nieotrzymaniu pomocy;
 4. dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody beneficjenta pomocy (sprawozdania finansowe, bilanse z ostatnich pełnych 3 lat księgowych);
 5. inne dokumenty wymagane w toku rozpatrywania sprawy;

III. OPŁATY:
Zwolnione z opłaty skarbowej

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku (w sprawach szczególnie skomplikowanych - 2 miesięcy).

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni.

VII. UWAGI:

 • sprawy załatwia się w pokoju nr 005 (parter);
 • załatwienie sprawy polega na zebraniu pełnej dokumentacji dotyczącej wniosku beneficjenta, tj. sprawdzenie stanu należności/zaległości podatkowej, zbadanie sytuacji finansowej beneficjenta (np. przez sporządzenie protokołu przesłuchania strony, wezwanie do uzupełnienia wniosku, przedstawienia dodatkowych dokumentów);
 • organ podatkowy może udzielić rzeczonej pomocy na wniosek beneficjenta, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym;
 • beneficjent pomocy powinien spełniać przesłanki niezbędne do udzielenia pomocy publicznej;
 • nie zastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

VIII. FORMULARZE
Wniosek u udzielenie pomocy de minimis.

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW