Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 czerwca 2013 r.

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 czerwca 2013 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2013,

c. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXI/254/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania  dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

d. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXX/203/2005 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

e. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2012 r.

g. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie,

h. przeznaczenia umorzonych części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

i. realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pleszew”,

j. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewa do zawarcia umowy trójstronnej między Miastem i Gminą Pleszew, Sport Pleszew sp. z o.o. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego,

k. zmiany  uchwały Nr VI/34/99  Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

5. Interpelacje radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Sprawy różne.