Uchwała XXXIII/231/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

Pobierz tekst uchwały w formacie pdf
 
 
 
Uchwała Nr XXXIII/231/2005
 
Rady Miejskiej w Pleszewie
 
z dnia 7 września 2005 r.
 
 
 
 
w sprawie:     odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Krotoszynie na uchwałę Nr XLVII/324/94 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 1994 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XXXVI/261/93 z dnia 23 kwietnia 1993 r. określającą zasady rozporządzenia nieruchomościami gruntowymi i przekazania skargi do Sądu.
 
 
 
 
Na podstawie art. 54 §. 2 i §. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153 , poz. 1270 ze zmianami ) i art. 18 ust 2 pkt 9 lit a ) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.Uz 2001 r. , Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala :
 
 
 
§ 1.   Rada Miejska nie zajmuje stanowiska w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Krotoszynie z dnia 30 sierpnia 2005 r. na uchwałę Nr XLVII/324/94 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 1994 r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XXXVI/261/9 z dnia 23 kwietnia 1993 r. określającą zasady rozporządzenia nieruchomościami gruntowymi.
 
 
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.