Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 września 2013 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Zapraszam na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Pleszewie, która odbędzie się w dniu 18 września 2013 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVI/2013 i z XXVII/2013 sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II kw. 2013 r.
 6. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2013 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew - Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów wraz z chodnikiem”,
 2. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,
 3. zmiany uchwały Nr XXI/260/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 r. Powiatowi Pleszewskiemu,
 4. zmiany uchwały Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sport Pleszew Spółki z o.o. w Pleszewie przez Miasto i Gminę Pleszew,
 5. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zawarcia aneksu nr 1 do Umowy Wsparcia zawartej w dniu 20 maja 2011r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Sport Pleszew sp. z o.o. oraz Miastem i Gminą Pleszew,
 6. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2492/6 położonej w Pleszewie,
 7. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,
 8. Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016,
 9. zmiany uchwały Nr XXIII/278/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,
 10. zmiany uchwały Nr XXII/264/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,
 11. zmiany uchwały Nr XXIII/279/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok,
 12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,
 13. zmiana budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2013 rok,
 14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie,
 15. zmiany statutu Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich,
 16. zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie,
 17. zmiany uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie,
 18. zmiany uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,
 19. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,
 20. wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny,
 21. zmiany uchwały nr XXXIX/254/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa,
 22. zmiany uchwały Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2015.
 1. Informacje komisji Rady Miejskiej o działalności w I półroczu 2013 r.
 2. Informacja w sprawie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Sprawy różne.