Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 1 sierpnia 2014 r.

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 1 sierpnia 2014 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013),

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014,

d. przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej w drodze darowizny na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowo - Administracyjnej w Taczanowie Drugim i jej ewentualnych następców prawnych,

e. zmiany uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.