Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

1. Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą na podstawie zapisów art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
  a) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),
  b) Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie instruktora praktycznej nauki zawodu lub dokument potwierdzający prowadzenie zakładu w imieniu pracodawcy,
  c) Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  d) Kopię dyplomu lub świadectwa, albo oryginał zaświadczenia potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  e) Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej,
  f) Kopię świadectwa pracy, w przypadku kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców,
  g) Kopię umowy o pracę i świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
  h) Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
  i) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  j) Kopie wszystkich zaświadczeń (oryginały) o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca / pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych) albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  k) Inne w zależności od indywidualnej sytuacji pracodawcy.

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Opłata skarbowa i inne opłaty

Nie pobiera się.

Forma rozpatrzenia wniosku

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 1. Nauka zawodu -  8 493,13 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
 2. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - 266,95 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew pokój: 212, tel. (62) 74 28 339

MIKROPRZEDSIĘBIORCA - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

INNY PRZEDSIĘBIORCA - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia powyżej 250 pracowników i którego roczny obrót przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EURO.

 Załączniki: