Strategia Miasta i Gminy Pleszew

Strategia rozwoju gminy jest narzędziem planistycznym w zakresie długofalowego wytyczania i osiągania celów wspólnoty samorządowej. Dokument określa kierunek i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przedstawia metody i narzędzia wdrożeniowe. Zapisy strategii wynikają z pogłębionej analizy stanu przygotowanej w oparciu o dane statystyczne i dokumenty źródłowe urzędu, jednostek organizacyjnych oraz instytucji zewnętrznych. W procesie przygotowywania opisu stanu bieżącego mogą być wykorzystane wyniki badań socjologicznych, wyniki innych badań jednostki samorządowej oraz opracowania sektorowe. Każdy dokument planistyczny musi być spójny z dokumentami o charakterze strategicznym wyższego rzędu, np. ze strategią województwa czy strategia rozwoju kraju. Ponadto inżynieria finansowa poszczególnych celów i założeń strategicznych powinna odzwierciedlać potencjalne i możliwe źródła finansowania zewnętrznego, w tym ze środków Unii Europejskiej.

W niniejszym dokumencie wykorzystano informacje zawarte w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, dane własne poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz jednostek organizacyjnych, informacje będące w posiadaniu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, Sport Pleszew Sp. z o.o. oraz dane Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2015-2023 powstała w oparciu o wyniki badań ilościowych i jakościowych, diagnozy jakości usług publicznych Miasta i Gminy Pleszew oraz strategii usług publicznych Ziemi Pleszewskiej – działań realizowanych w latach 2013-2014 w ramach projektu pn. „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”, współfinsowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W pracochłonnym i czasochłonnym procesie konsultacji dokumentu udział wzięli radni Rady Miejskiej w Pleszewie, przewodniczący zarządów osiedli, sołtysi, prezesi spółek komunalnych, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz mieszkańcy.

Strategia Miasta i Gminy Pleszew określa wizję rozwoju, która otrzymała następujące brzmienie

„PLESZEW zintegrowanym i konkurencyjnym ośrodkiem Wielkopolski Południowej”.