Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 lipca 2016 r.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 lipca 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

b. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

4. Zamknięcie obrad.