Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego nr AU.6730.25.2017

„Budowa budynku garażu na maszyny rolnicze oraz budowa silosu na zboże w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym” na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 25/5, arkusz mapy 12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf