Podstawowe informacje dotyczące urzędu

Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
tel: +48 62 7428 300
fax: + 48 62 7428 301
NIP: 608-00-74-221
REGON: 250855297

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
tel: +48 62 7428 300
fax: + 48 62 7428 301
NIP: 617-00-07-613
REGON: 000524602

 

email: sekretariat@pleszew.pl

 

Dane teleadresowe

 

Biuro Obsługi Interesanta +48 62 7428 300 pokój nr 001
Sprawy Stanu Cywilnego +48 62 7428 332 pokój nr 008
Wydział Finansowy +48 62 7428 325 pokój nr 207
Referat Podatków i Opłat Lokalnych +48 62 7428 327 pokój nr 006
Referat Windykacji +48 62 7428 329 pokój nr 005
Sekretariat Burmistrza +48 62 7428 310 pokój nr 103
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych +48 62 7428 306 pokój nr 201
Wydział Gospodarki Komunalnej +48 62 7428 343 pokój nr 111
Wydział Rozwoju i Analiz +48 62 7428 341 pokój nr 110
Wydział Prawny +48 62 7428 335 pokój nr 116
Ewidencja ludności +48 62 7428 317 pokój nr 002
Biuro Prasowe +48 62 7428 304 pokój nr 108
Referat Zamówień Publicznych +48 62 7428 316 pokój nr 203
Biuro Rady Miejskiej +48 62 7428 307 pokój nr 204
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego +48 62 7428 352 pokój nr 304
Wydział Inwestycyjny +48 62 7428 350 pokój nr 118
Wydział Edukacji +48 62 7428 311 pokój nr 212
Inspektor Ochrony Danych +48 62 7428 316 pokój nr 203
Straż Miejska +48 62 7428 333 Plac Kościelny, pokój nr 1
Wydział Ochrony Środowiska +48 62 5801 188 Plac Kościelny, pokój nr 2
Referat Gospodarki Odpadami +48 62 5801 180 ul. Fabryczna, pokój nr 10
Koordynator do Spraw Dostępności

+48 62 7428 306
+48 694 488 009
mklak@pleszew.pl

pokój nr 201

 

Burzmistrz oraz osoby sprawujące funkcje

Arkadiusz Ptak Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Andrzej Jędruszek I Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Izabela Świątek II Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Ewa Świątek Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew
Agnieszka Baurycza Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew

 

Kierownicy Wydziałów i Referatów Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Paulina Kwaśniewska Kierownik Wydziału Inwestycyjnego
Roman Łukasik Kierownik Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Grzegorz Spychaj Kierownik Wydziału Prawnego
Przemysław Kaleta Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Andrzej Liskowski Kierownik Wydziału Rozwoju i Analiz
Małgorzata Klak

Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Koordynator do Spraw Dostępności

Ilona Błaszczyk Kierownik Wydziału Edukacji
Hanna Nawrot Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich
Zbigniew Duszczak Komendant Straży Miejskiej
Katarzyna Matusiak-Marecka Kierownik Wydziału Finansowego
Violetta Skrzypczak Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Artur Stańczyk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Anna Wojtaszek Kierownik Referatu Windykacji
Angelika Sołtysiak Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami
Marta Chrzanowska Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
Anna Bogacz Kierownik Biura Prasowego
   

 

Kierownicy, dyrektorzy oraz prezesi jednostek organizacyjnych i spółek Miasta i Gminy Pleszew

Adam Staszak Dyrektor Muzeum Regionalnego
Przemysław Marciniak Dyrektor Domu Kultury
Eugeniusz Małecki Prezes Sport Pleszew Sp z o.o.
Justyna Zawieja Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Knappe Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Artur Stańczyk Prezes Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

 

Numery rachunków bankowych

40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

1. Opłata skarbowa

2. Mandaty karne Straży Miejskiej

3. Opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów
- dzierżawy gruntów i pomieszczeń
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
- sprzedaży mienia
- opłaty planistycznej
- zajęcia pasa drogowego
- koncesji
- opłaty targowej
- udostępnienia danych

4. Wpłaty za odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

UWAGA: Wpłacając za granicą należy wskazać konto: GBW CPL PP PL40 8407 0003 0007 1000 2000 0413


08 8407 0003 0007 1000 2000 0504

Osoby fizyczne - podatki:

- od nieruchomości
- rolny
- leśny

UWAGA: Podatnikom (osobom fizycznym) nadano indywidualne numery rachunków, na które zobowiązani są dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok)


66 8407 0003 0007 1000 2000 0818

Osoby prawne - podatki:

- od nieruchomości
- rolny
- leśny

39 8407 0003 0007 1000 2000 0819

Osoby fizyczne i prawne - podatek od środków transportowych

UWAGA: Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)


04 8407 0003 0007 1000 2000 0770

Opłaty związane ze strefą płatnego parkowania - abonamenty, mandaty itp.

86 8407 0003 0007 1000 2000 0458

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA: Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)


78 8407 0003 0011 0011 2000 0001

- udział w dochodach od osób prawnych
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- subwencje
- dotacje