Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.07.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu w/w programu.

Opinie oraz uwagi do projektu programu jak również propozycje realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w art.4 ust.1 ustawy można zgłaszać w terminie do dnia 1 września 2017r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz projekt uchwały - format pdf