Klauzula informacyjna Miasta i Gminy Pleszew

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew  z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych  administratora pod adresem mail: iod@pleszew.pl, funkcję IOD pełni Pan Mariusz Szymczak.

Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu  wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w szczególności realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego, do wykonania umowy lub za zgodą osoby której dane dotyczą w zależności od rodzaju sprawy a także zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/Pana zgoda.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niekiedy natomiast ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora a także mogą być upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej Administratora.

Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres  wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do swoich danych osobowych,  prawo  ich sprostowania, a w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych oraz prawo do sprzeciwu do przetwarzania, przy czym przysługują one jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.