Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 8 listopada 2018 r.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 września 2018 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2018 z dnia 27 września 2018 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a.    zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego,
  b.    zmiany uchwały nr XXX/370/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2018,
  c.    zmiany Uchwały nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,
  d.    zmiany uchwały nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
  e.    zmiany uchwały nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
  f.    zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
  g.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032,
  h.    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Sprawy różne