Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 lipca 2019 r.

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 lipca 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a)  w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanych i zagospodarowanych działek nr 2445/17 i 2445/19 położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej
    b)  w sprawie: przekazania w użyczenie Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie nieruchomości zabudowanych i zagospodarowanych położonych w Pleszewie przy ulicy Fabrycznej.
  4. Zamknięcie obrad.