Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 5 grudnia 2019 r.

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 5 grudnia 2019 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XIII/2019 z dnia 24 października 2019 r. i Nr XIV/2019
z dnia 14 listopada 2019 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,
b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
c) budżetu na rok 2020, załącznik
d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032, załącznik
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
f) zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
g) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021,
h) zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
i) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
j) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy,
k) zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
l) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,
m) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2019/2020,
n) zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej  na rok 2020.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
8. Sprawy różne.