Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 grudnia 2020 r.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 grudnia 2020 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Organizacja transportu publicznego.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pleszew,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  c) zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew
  d) zmiany uchwały nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew" oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew
  e) zmiany uchwały nr XXIV/224/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie
  f) zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  g) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021,
  h) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
  i) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  j) zmiany uchwały nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości
  k) rozpoznanie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
  l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
  m) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020
  n) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032
  o) budżetu na rok 2021
 1. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pleszew
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej  na rok 2021
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021
 4. Opinia Rady Miejskiej w sprawie kierunków zagospodarowania terenów Gminy Pleszew  związanych z instalacją fotowoltaiki wielkopowierzchniowej
 5. Sprawy różne.