Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 listopada 2011 r.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie, która  odbędzie się w dniu 29 listopada 2011 r. o godz. 12 00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

1)    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2)    Przedstawienie porządku obrad .
3)    Przyjęcie protokołu Nr XII/2011 z dnia 19.10. 2011 r.
4)    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji .
5)    Informacja komisji Rady Miejskiej o działalności w I półroczu 2011 r.
6)    Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pleszewie.
7)    Podjęcie uchwał w sprawie:        

 1. zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ,
 2. zmiany uchwały Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ,
 3. nabycia nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego do gminnego zasobu nieruchomości ,
 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2021

  - pobierz tekst projektu uchwały oraz uzasadnienie
  - załącznik nr 1
  - załącznik nr 2

 5. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2011 r. ,
 6. zmiany uchwały Nr XXXIV/315/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ,
 7. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie w rejonie ulicy Prokopowskiej ,
 8. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew ,
 9. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ,  
 10. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ,
 11. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

  - załącznik nr 1
  - załącznik nr 2,

 12. zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych ,
 13. stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ,
 14. nadania nazwy ronda w Pleszewie ,
 15. ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew ,
 16. kodeksu etyki radnego Rady Miejskiej .

8)    Interpelacje radnych.
9)    Odpowiedzi na interpelacje.
10)    Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej przed XIII sesją w dniu 29 listopada 2011r.

Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.