Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 marca 2012 r.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej  w  Pleszewie w dniu 29 marca 2012 r. o godz. 12 00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

1)    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2)    Przedstawienie porządku obrad.
3)    Przyjęcie protokołu Nr XV/2011 z dnia 02.02.2012 r.
4)    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5)    Fundusz poręczeń kredytowych jako forma wspierania przedsiębiorczości.
6)    Podjęcie uchwał w sprawie:        

a)    przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,
c)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
d)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,
e)    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012,
f)    przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach,
g)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku,
h)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie,
i)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – Wschód” dla części wsi Marszew, gmina Pleszew,
j)    uchwalenia statutu Osiedla nr 6 w Pleszewie,
k)    uchwalenia statutu Osiedla nr 1 w Pleszewie,
l)    uchwalenia statutu sołectwa Baranówek,
m)    uchwalenia statutu sołectwa Zawady,
n)    uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Pierwszy,
o)    uchwalenia statutu sołectwa Rokutów,
p)    uchwalenia statutu sołectwa Sowina,
q)    uchwalenia statutu sołectwa Brzezie,
r)    uchwalenia statutu sołectwa Dobra Nadzieja,
s)    uchwalenia statutu sołectwa Sowina Błotna,
t)    uchwalenia statutu sołectwa Kowalew,
u)    uchwalenia statutu sołectwa Kuczków,
v)    uchwalenia statutu sołectwa Lenartowice,
w)    uchwalenia statutu sołectwa Lubomierz,
x)    uchwalenia statutu sołectwa Ludwina,
y)    uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Drugi,
z)    taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

7)    Informacja zespołu ds. gospodarki odpadami.
8)    Informacja Zespołu Interwencyjnego ds. zachowania Sądu Rejonowego w Pleszewie.
9)    Interpelacje radnych.
10)    Odpowiedzi na interpelacje.
11)    Sprawy różne.

Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.