Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 września 2012 r.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 września 2012 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu Nr XX/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II kw. 2012 r.
 6. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2012 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a. zmiany nazwy Dziennego Domu Pomocy w Pleszewie i  nadania statutu,

  b. statutu Domu Kultury w Pleszewie,

  c. likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,

  d. powołania Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

  e. wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin,

  f. przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2014, 

  g. zmiany uchwały Nr XIV/147/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,

  h. zmiany uchwały Nr XIV/148/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,

  i. zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe,

  j. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych  prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

  k. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,

  l. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012,

  m. zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

  n. przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie”,

  o. udzielenie pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Pleszewskiemu,

  p. udzielenie pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Pleszewskiemu,

  q. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/59/2007 Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,

  r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Oczyszczalni Ścieków w Zielonej Łące.

 8. Informacja zespołu ds. gospodarki odpadami. 
 9. Interpelacje radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Sprawy różne.