Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 maja 2013 r.

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 maja 2013 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  Nr XXV/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2012 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2012.

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sowina,

b. przyjęcia i realizacji programu „Rodzina PPL 3 +”,

c. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

d. powołania Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania,

e. zmiany Statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,


f. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie nr XXII/266/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g. zmiany uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.