Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 listopada 2013 r.

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 listopada 2013 r.:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 
2. Przedstawienie porządku obrad.
 
3. Przyjęcie protokółu Nr XXVIII/2013 z dnia 18 września 2013 r.
 
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w III kw. 2013 r.
 
6. Realizacja zadań oświatowych przez Miasto i Gminę Pleszew.
 
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2018,
 
b. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 
c. zaciągniecie pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 
d. upoważnienia dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do  wydawania decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego,
 
e. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie,
 
f. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie,
 
g. zmiany uchwały nr XXIII/185/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa,
 
h. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
 
i. przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew,

j. zmiany uchwały nr XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
 
k. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,
 
l. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 
m. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.