Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 maja 2014 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr XXXII/2014 z dnia 27 marca 2014 r. i  Nr XXXIII/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarz Komunalny do granicy miasta Pleszewa tj. do rzeki Ner”,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014,

d. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2020, pobierz załącznik

e. zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,

f. nadania nazwy ulicy w Pleszewie (ul. Samulskiego),

g. zmiany uchwały nr XLII/304/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Fabrycznej w Pleszewie,

h. nadania nazwy ulicy w Pleszewie (ul. Famotu),

i. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,

j. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,

k. ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie,

l. przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,

m. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,

n. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa Jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy gmina Pleszew,

o. upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji sanitarnej dla  Aglomeracji Pleszew”,

p. wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólnie dla Przyszłości”  na okres programowania 2014-2020.


6. Interpelacje radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Sprawy różne.