Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 września 2014 r.

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 września 2014 r.

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołów Nr XXXV/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Nr XXXVI/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w i półroczu 2014 r.

6. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2014 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. Regulaminu targowiska miejskiego,

b. zmiany uchwały nr XXXIV/423/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego",

c. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,

d. zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,

e. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

f. przekazania do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Pleszewie środków finansowych w formie dopłaty,

g. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2032,

h. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014,

i. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXIII/281/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew,

j. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXI/246/2012 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie,

k. trybu przyznawania wyróżnień honorowych Miasta i Gminy Pleszew,

l. skargi Pana Edwina Andrzejczaka,

m. zmiany uchwały nr XXXIV/425/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie,

n. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

o. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,

p. zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21 i nr 22 w Pleszewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,

q. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pleszew,

r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie,

s. nadania nazwy ulicy w Marszewie, t. nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Łąkowa – Pacanowice),

u. nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Wrzosowa – Pacanowice),

v. Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew oraz ich wyposażenia,

w. zmiany uchwały nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

x. realizacji projektu „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie”,

y. udzielenia Powiatowi Pleszewskiemu pomocy finansowej w 2015 roku.

 

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.