Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 listopada 2014 r.

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 listopada 2014 r.

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu  Nr XXXVII/2014 z dnia 25 września 2014 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Aktywność Miasta i Gminy Pleszew w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w świetle perspektywy finansowej UE 2007 – 2013.

6. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z realizacji planów pracy.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 2 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

b. zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,     

c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014,

e. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Rokutowie mienia komunalnego,

f. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Prokopowie mienia komunalnego,

g. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – Wschód” dla części wsi Marszew gmina Pleszew,

h. przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania dotyczącego utrzymania chodników położonych przy drogach krajowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

i. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie,

j. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 677/1, 677/2, 677/3, 677/4, 666/2, 682, 683, 678/1 położonych w Pleszewie.


8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Podsumowanie działalności samorządu Miasta i Gminy Pleszew VI kadencji.

11. Sprawy różne.