Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 października 2015 r.

Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 października 2015 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2015 z dnia 24 września 2015 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Problematyka narkotyków i uzależnień wśród młodzieży.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wyboru ławników do sądów powszechnych,

b. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

c. przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej,

d. przyjęcia i wdrożenia do realizacji  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew,

e. zmiany uchwały nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,

f. zmiany uchwały nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

g. ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych,

h. zmiany uchwały nr XXII/269/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

i. zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza w mieście Pleszewie,

j. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Zawidowicach,

k. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kowalewie,

l. przekazania mienia komunalnego do zarządu sołectwu w Marszewie,

m. udzielenia Powiatowi Pleszewskiemu pomocy finansowej w 2016 roku,

n. opłaty targowej,

o. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

p. przystąpienia do partnerstwa w ramach Poddziałania 7.1.2. „Aktywna integracja – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

q. przystąpienia do partnerstwa w ramach Poddziałania 7.1.1. „Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

r. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

s. zmiany uchwały nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew,

t. skargi Pani Urszuli Telegi.   

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.