Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 stycznia 2016 r.

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 stycznia 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2015 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego utworzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie,

b. przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie,

c. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,

d. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,

e. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa,

f. likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej,

g. likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej,

h. przejęcia działek położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości Rolnych ,

i. skargi Stanisława Martyny i Jolanty Walkowiak – Martyny.

7. Interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Sprawy różne.