Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 czerwca 2016 r.

Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu  30 czerwca 2016 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2016 z dnia 12 maja 2016 r. i Nr XIV/2016 r. z dnia 18 maja 2016 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Zaopatrzenie w wodę Gminy Pleszew.
 6. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Marszew”,
 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,
 3. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,
  Załącznik Nr 4
 4. zmiana budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,
 5. zmiany uchwały nr XXXVIII/488/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie,
 6. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 7. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
 8. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 9. ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
 10. przekazania sołectwu Nowa Wieś mienia komunalnego do zarządu,
 11. przekazania sołectwu Korzkwy mienia komunalnego do zarządu,
 12. przekazania sołectwu Suchorzew mienia komunalnego do zarządu.
 13. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
 14. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2015 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 2.   Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2015 r. – podjęcie uchwały.
 3.   Interpelacje radnych.
 4.   Odpowiedzi na interpelacje.
 5.   Sprawy różne.