Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 listopada 2016 r.

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 listopada 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2016 z dnia 14 września 2016 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadanie pn. „Przebudowa chodników wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo – rowerowe” Etap I (na odc. od kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela do ulicy Fabrycznej po lewej stronie),

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,     Pobierz załącznik - format pdf

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,

d. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

e. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

f. nadania nazwy drodze wewnętrznej,

g. nadania nazwy drodze wewnętrznej,

h. nadania nazwy drodze wewnętrznej,

i. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

j. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018,

k. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,

l. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew – rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej” dla północno-zachodniej części miasta Pleszewa,

m. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych,

n. określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

o. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

p. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,

q. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

r. zmiany uchwały nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

s. zmiany uchwały nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,

t. zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,

u. powołania Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

v. przyjęcia projektu Statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

w. zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego znak: KN-I.4131.1.206.2016.2 z dnia 20.06.2016 r. orzekające nieważność uchwały Nr XIII/165/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew,

x. zaskarżenia uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r. nr 16/885/2016 stwierdzającą nieważność w części uchwały Nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

6. Interpelacje radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Sprawy różne.