Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 grudnia 2016 r.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,

b. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018,

c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,

d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,

e. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,

f. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,

g. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie,

h. przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej,

i. określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,

j. określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

k. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

załącznik - mapa strefy płatnego parkowania- format pdf

l. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa,

m. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

n. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 – 2032,

o. budżetu na rok 2017.

6. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.

7. Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.