Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 maja 2017 r.

 

 

 

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 maja 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Funkcjonowanie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich po przekształceniu.

6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o uboju gospodarczym.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Lenartowice?,

b. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. ?Przebudowa chodników wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo ? rowerowe. Etap II?,

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

d. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Suchorzewskiej w Kowalewie, gm. Pleszew,

e. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ulicach Wschodnia, Polna i Śmieja Młyn,

f. dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Miasto i Gmina Pleszew nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu,

g. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/53/95 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Miasta Pleszewa,

h. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

i. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie,

j. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.