Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 listopada 2017 r.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 listopada 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2017 z dnia 28 września 2017 r. i Nr XXVI/2017 z dnia 19 października 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Organizacja transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Powiatu Pleszewskiego.

6. Gospodarka odpadami Miasta i Gminy Pleszew.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przejęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego zadania pn. "Wykonanie remontu skrzyżowania dróg powiatowych nr 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr 639049P i 639069P w miejscowości Grodzisko",

b. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa,

c. określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,

d. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

e. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 - 2032,

f. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

g. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie,

h. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie,

i. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie,

j. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Lenartowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Lenartowicach,

k. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim,

l. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Jana Pawła II w Kowalewie,

m. zmiany uchwały Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach,

n. zmiany uchwały nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

o. sprostowania błędu pisarskiego.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.