Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13 grudnia 2017 r.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13 grudnia 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2017 z dnia 28 września 2017 r. i Nr XXVI/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a. zmiany uchwały nr XIII/142/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

  b. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

  c. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,

  d. zmiany uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

  e. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018,

  f. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,

  g. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2020,

  h. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,

  i. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 - 2032, Wykaz przedsięwzięć do WPF

  j. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

  k. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,

  l. nadania tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew",

  m. budżetu na rok 2018,

  n. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.