Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 maja 2018 r.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 maja 2018 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2018 z dnia 22 i 23 marca 2018 r. oraz Nr XXXI/2018 z dnia12 kwietnia 2018 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Organizacja ruchu drogowego na terenie Miasta Pleszew.
 6. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,
  b. nadania nazwy ulicy w Pleszewie,
  c. przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami  dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2021,
  d. zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Gmina z inicjatywą" szansą na rozwój społeczności lokalnej - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
  e. upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie  projektu pn. "Pleszew - miasto otwarte na zieleń" oraz przyjęcia do realizacji ww. przedsięwzięcia,
  f. zmiany Uchwały Nr XV/174/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  g. powołania Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania,
  h. sprostowania błędu pisarskiego,
  i. przejęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego zadania pn. "Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie",
  j. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 ? 2032,
  k. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10.  Sprawy różne.

Załącznik do punktu 7 c