Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 września 2018 r.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 września 2018 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2.  Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. oraz protokołu Nr XXXV/2018 z dnia 6 września 2018 r.
 4.  Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2018 r.
 5.  Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6.  Informacja WKU w Kaliszu na temat ochotniczych form służby wojskowej.
 7.  Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2018 roku.
 8.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  a.    określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
  b.    zmiany uchwały nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  c.    zmiany uchwały nr XX/230/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  d.    zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
  e.    zmiany uchwały nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,
  f.    przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Opracowanie projektu oferty  przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim",
  g.    zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
  h.    Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
  i.    Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
  j.    zmiany uchwały Nr XXVIII/323/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
  k.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa,
  l.    studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,
  m.    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Szpitalna, Poznańska w Pleszewie,
  n.    aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Pleszew,
  o.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032, (zalącznik 1 ; zalącznik 2)
  p.    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Sprawy różne.