Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 maja 2019 r.

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 marca 2019

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów: Nr VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. i Nr VII/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Centrum Usług Wspólnych - koncepcja funkcjonowania.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,

b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,

c) zmiany uchwały nr XXVI/313/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu "Rodzina PPL 3+",

d) zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

e) emiany uchwały nr XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

f) przejęcia działki nr 18/55 położonej w Bronowie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

g) zbycia nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, położonej w Bronowie,

h) zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I,

j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,

j) przeprowadzenia konsultacji społecznych,

k) zmiany Statutu Pleszewskiej Rady Seniorów,

l) powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew uprawnień do stanowienia wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie oraz urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie,

m) wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 20 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,

n) zmiany Statutu Domu Kultury w Pleszewie,

o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,     zał1,    zał.2

p) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018:
a) przedstawienie raportu,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018:
a) procedura rozpatrzenia sprawozdania,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018.
10. Sprawy różne.

Terminarz Komisji Rady