Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 559891-N-2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ): SIWZ do postępowania z dnia 13 czerwca 2019 r. (format zip).

Dokumentacja projektowa: załączniki nr 8-10 do SIWZ (format zip).

Informacja z art. 86 ust. 5: Informacja z otwarcia ofert w dniu 2 lipca 2109 r. (format pdf).

Informacja o wyniku postępowania: Informacja z dnia 11 lipca 2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej (format pdf).