Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 luty 2020 r.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 lutego 2020 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów: Nr XVI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. i Nr XVII/2020 z 20 stycznia 2020 r.
4.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2019 r.
5.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
6.    Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży Miasta i Gminy Pleszew.
7.    Podsumowanie działań ekologicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
8.    Informacja na temat planów Rządu RP dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego.
9.    Regionalne Centrum Seniora.
10.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2023",
b) zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
c) zmiany uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w roku 2020,
d) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
e) zmiany statutu Osiedla Nr 5 Jordanowskiego w Pleszewie i Osiedla Nr 6 Wokół Wieży w Pleszewie,
f) zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023,
g) dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - południowym ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
i) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
j) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
11.    Sprawy różne.

Terminarz komisji