Obwieszczenie SKO - 4213/208/20 z dnia 24.08.2020

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U, z 2020 r. poz. 293 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu,zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2020 r., po rozpatrzeniu odwołania z dnia 10 lipca 2020 r. od decyzji znak GP.6733.21.2020 z dnia 23.06.2020 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE o długości do 690 mb, na terenie działek nr 744/30, 744/33, 744/26,  744/29 arkusz mapy 20, miasto Pleszew, została wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzja znak SKO-42131208/20 utrzymująca w mocy w całości zaskarżoną decyzję.

Pobierz dokument - format pdf