Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 października 2020 r.

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 października 2020 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z dnia 24 września 2020 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś, gmina Pleszew,
  b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Marszew, gmina Pleszew,
  c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew,
  d) Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymii podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  e) Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew, przyjętego uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew,
  f) wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  g) likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych,
  h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
  i)  zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.
 1. Sprawy różne.