Zaproszenie do składania ofert na: "Usługi szkoleniowe i doradcze w projekcie Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych"

Część I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część II SWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)

Część III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Cześć IV SWZ - Załączniki


Informacja o unieważnieniu zamówienia - format pdf