Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2021 z dnia 11 marca 2021 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej,
  b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa,
  c) nadania nazw drogom wewnętrznym,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
  e) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.
 6. Sprawy różne.