Zawiadomienie OS.6220.1.10.2021.AJ5 z dnia 14.10.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 14.10.2021r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.10.2021.AJ4 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicach: Wąskiej, Małej, Barwickiego, Targowej, Wodnej, Hallera, Wolności, Śródmiejskiej, Szpitalnej, Dąbrowskiego, Wrocławskiej i Paderewskiego w Jarocinie"

Pobierz dokument - format pdf