Zawiadomienie OS.6220.1.4.2020.AJ55 z dnia 18.10.2021

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735) w związku z art. 38, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 18.10.2021r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.4.2020.AJ54 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".

Pobierz dokument - format pdf