Dokumenty na XLII Sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 06-lipca-2006

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie, która odbędzie się w dniu 6 lipca 2006r. o godz. 12 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Pobierz porządek obrad - format pdf

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokółu Nr XLI z dnia 25 maja 2006r.

  Pobierz dokument - format pdf
 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II kw. 2006r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej o sposobie załatwienia skargi Pani Teresy Grzesiak.
 6. Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pożytku publicznego. 

  Pobierz dokument - format pdf
   
 7. Podjecie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały uchwała nr XXIV/158/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf
  2. ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Fabrycznej w Pleszewie,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  3. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew lata 2006 – 2013,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf


  4. statutu Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  5. statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  6. statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  7. uchylenia uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  8. przekazania środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Policji,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  9. określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Miasta i Gminy Pleszew lub jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  10. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  11. porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad Oddział w Poznaniu sprawie realizacji remontów chodników w ciągu drogi krajowej nr 12.

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  12. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,


   Pobierz projekt uchwały - format pdf
  13. przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do nowotworzonego Stowarzyszenia „Droga S 11” działającego na rzecz przebudowy i drogi krajowej nr S 11 i zaliczenia jej do kategorii drogi ekspresowej,


   Pobierz projekt uchwały - format pdf
  14. odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew,


   Pobierz projekt uchwały - format pdf
  15. powołanie skarbnika Miasta i Gminy Pleszew,


   Pobierz projekt uchwały - format pdf
 8. Interpelacje radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Sprawy różne.