Dokumenty na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 września 2006r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
Pobierz porządek obrad - format pdf
3.    Przyjęcie protokółu Nr XLII  z dnia  6 lipca 2006r.
Protokół z XLII Sesji Rady Miejskiej w dniu 06 lipca 2006
4.    Informacja  Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5.    Informacja o działalności komisji Rady Miejskiej za I półrocze 2006r.
6.    Współpraca zagraniczna Miasta i Gminy Pleszew,
7.    Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2006r.
- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych.
8.    Podjecie uchwał w sprawie:
a.    odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zbiornik Zawidowice - Zawady" dla części wsi Zawidowice i Zawady gmina Pleszew oraz części wsi Bogusławice gmina Gołuchów,
b.    uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,
Pobierz projekt uchwały - format pdf
Pobierz załącznik do projektu uchwały- format pdf
Pobierz załącznik do projektu uchwały- format pdf
Pobierz załącznik do projektu uchwały- format pdf
Pobierz załącznik do projektu uchwały- format pdf
Pobierz załącznik do projektu uchwały- format pdf
 
Uwaga!!
Ze zględu na duże rozmiary rysunki przeformatowano do rozmiary strony A4.
Oryginały do wgładu w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew
c.    przystapienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla części wsi Kuczków, SowinaJanków, 
d.    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa - w rejonie ulicy Kaliskiej i Polnej,
e.    przejęcia na własność Miasta i Gminy motocykla marki WSK,
f.    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
Pobierz projekt uchwały - format pdf
g.    zmiany  budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2006r.,
Pobierz projekt uchwały - format pdf
Pobierz załaczniki do projektu uchwały - format pdf 
h.    szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe,
Pobierz projekt uchwały - format pdf
 
i.    szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym,
Pobierz projekt uchwały - format pdf
j.    cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. na liniach komunikacji miejskiej w Pleszewie,
Pobierz projekt uchwały - format pdf
k.    nabycia do zasobu mienia komunalnego lokali mieszkalnych będących własnością Famot Pleszew SA.
l.    zmiany uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i  Gminy  Pleszew,
Pobierz projekt uchwały - format pdf
9.    Interpelacje radnych.
10.    Odpowiedzi na interpelacje.
11.    Sprawy różne.