Uchwała NR XXVI/170/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 grudnia 2004 r.

pobierz dokument w formacie pdf
 
 
 
 
UCHWAŁA Nr XXVI/170/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 16 grudnia 2004 r.
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości na rok 2005
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84 ze zmianami ) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. ( M.P. Nr 46,  poz.794 ) w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Pleszew:
 
1) od gruntów:
a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1m2 powierzchni,
b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,41 zł od 1 ha powierzchni,
c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1m2 powierzchni;
       
      2) od budynków lub ich części:
a)    mieszkalnych - 0,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  16,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  - 8,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
       
      3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7
          ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/79/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2005 r.
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
 
do uchwały Nr XXVI / 170 / 2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 grudnia 2004 r.
 
 
 
Podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych źródeł dochodu budżetu gminy, które przeznacza się na sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych gminy.
 
Minister Finansów w M.P. Nr 46, poz.794 podał górne granice stawek kwotowych           w podatkach i opłatach lokalnych. W porównaniu z górnymi granicami stawek kwotowych na rok 2004 jest to wzrost w przedziale od 3,2 % do 4,8 %.
 
Proponuje się uchwalić wszystkie stawki w podatku od nieruchomości na poziomie obowiązującym w roku 2004.
 
 
 
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.