Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 grudnia 2013 r.

 

I. Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 grudnia 2013 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu Nr XXIX/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Informacja o stanie prac nad strategią Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2032,

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013,

d. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,

e. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,

f. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,

g. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

h. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2014 r.,

i. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2018,

j. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

k. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,

l. zmiany do uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

m. zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,

n. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,

o. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 r.

8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

II. Spotkanie świąteczno-noworoczne