Sprzedaż napojów alkoholowych

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r. - Pobierz

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Pobierz

Oświadczenie o usytuowaniu lokalu w którym będzie prowadzona działalność - Pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Rozwoju i Analiz, pokój 110.

Wymagane dokumenty:

 Opłaty:
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, składanego do dnia 31 stycznia):

 

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu (pokój 011) lub na następujący rachunek bankowy Urzędu prowadzony przez:

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W pozostałych latach ważności zezwolenia opłatę wnosi się w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Okres na jaki udzielane jest zezwolenie:

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119).

Informacji udziela:
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
Wydział Rozwoju i Analiz
Rynek 1, 63-300 Pleszew

Tel. 062 7428-340
Email: mdajczak@pleszew.pl