Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 września 2019 r.

Porządek obrad XIi sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 września  2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr IX/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr X/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. i Nr XI/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w I półroczu 2019 r.
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi.
 7. Informacja o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza.
 8. Informacja o wystąpieniu suszy na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 9. Informacja o oświacie.
 10. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
  b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew
  c)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew,
  d)  wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  e)  zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty
  f)  nadania nazw drogom w Kowalewie i Pleszewie,
  g) nadania nazw drogom wewnętrznym w Zielonej Łące,
  h) zmiany uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki "ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu"
  i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,
  j) regulaminu korzystania z parków zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  k) ustalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie,
  l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego" w roku 2020,
  m) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXX/344/2018)
  n) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXVIII/228/2009)
  o) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXXVI/417/2018)
  p) wskazania członków Pleszewskiej Rady Seniorów
  r) powołania członków Pleszewskiej Rady Seniorów
  s) utraty mocy uchwały nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  t) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2035",
  u) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew" oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew,
  w) zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,
  y) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
 12. Sprawy różne

Terminarz komisji