Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie
w dniu 27 marca 2014 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

1) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokółu Nr XXXI/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
4) Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5) Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,
b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014,
c. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku,
d. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
e. zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,
f. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016,
g. zmiany uchwały Nr XXX/366/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
h. zmiany uchwały Nr XXX/367/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,
i. przekazania nieruchomości na wyposażenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,
j. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Bronowie mienia komunalnego,
k. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Piekarzewie mienia komunalnego,
l. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Sowinie Błotnej mienia komunalnego,
m. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Jankowie mienia komunalnego,
n. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,
o. zmiany uchwały nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
p. ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Pionier” w Kuczkowie,
q. nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sowinie Błotnej,
r. zmiany uchwały Nr X/107/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych,
s. nadania nazwy ulicy w Pleszewie,
t. zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
u. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
v. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie,
w. przyznania dotacji na prace renowacyjne i konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach,
x. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
y. skargi Pani Zofii Kaczor.

6) Interpelacje radnych.
7) Odpowiedzi na interpelacje.
8) Sprawy różne.